CDL banner

+31 (0)6-40323047 | claudia@cdl-office-support.nl

Privacy verklaring

Privacy en Cookie Statement

CDL Office Support neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. CDL Office Support heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van privacy bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door CDL Office Support
CDL Office Support kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten [en/of producten] van CDL Office Support bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. CDL Office Support kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Contactgegevens: CDL Office Support kan jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening [en de levering van producten].
[ CDL Office Support kan de contactgegevens gebruiken om aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van CDL Office Support toe te voegen. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van CDL Office Support en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.]
• Bezoekersgegevens: op de website van CDL Office Support (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens [waaronder jouw IP-adres] bijgehouden.
• Betaalgegevens: CDL Office Support gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer [en creditcardgegevens], voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst. Hier wordt vertrouwelijk mee omgegaan.

Delen met derden
CDL Office Support kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:
• Dienstverleners: CDL Office Support deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor CDL Office Support correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit CDL Office Support een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ten slotte verstrekt CDL Office Support jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
• Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal CDL Office Support de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies
CDL Office Support kan bij het aanbieden van diensten [en producten] op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.
Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
De volgende cookies worden gebruikt op de Website:
• CDL Office Support maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.

• [Met jouw toestemming plaatst CDL Office Support tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van CDL Office Support bezoekt. Hierdoor kan CDL Office Support te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van CDL Office Support bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel [is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar] dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.]

• CDL Office Support maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt CDL Office Support inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan CDL Office Support de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. [Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
[De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.] De verkregen informatie wordt [met inbegrip van het IP-adres] overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. CDL Office Support heeft hier geen invloed op. CDL Office Support heeft Google geen toestemming gegeven om de via CDL Office Support verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.]

• Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

[Links naar andere websites
Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. CDL Office Support draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.]
Bewaartermijn persoonsgegevens
CDL Office Support bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor CDL Office Support jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na twee (2) jaar danwel twee (2) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.
Na afloop van de bewaartermijn vernietigt CDL Office Suppoirt jouw persoonsgegevens.
Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar claudia@cdl-office-support.nl. CDL Office Support zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.
Beveiliging

CDL Office Support neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. CDL Office Support heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door CDL Office Support of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door CLD Office Support verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met CDL Office Support via claudia@cdl-office-support.nl.
CDL-office-support.nl is een website van CDL Office Support. En is als volgt te bereiken:
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 18080241
Telefoon: 06-40 323 047
E-mailadres: claudia@cdl-office-support.nl

Klachten
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door CDL Office Support, verzoekt CDL Office support je om zo snel mogelijk contact met CDL Office Support op te nemen via claudia@cdl-office-support.nl. CDL Office Support zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Wijzigingen

CDL Office Support behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.